Historiek

Historisch overzicht KVOO OVL vzw


Op 01 juli 1887 werd te Antwerpen de "Société Patriotique des Officiers Retraités" gesticht, met een sectie in Gent. De leden zijn gepensioneerde officieren van de Krijgsmacht en van de Rijkswacht.

Op 14 november 1911 werd te Gent de "Société des officiers retraités des Flandres" als onafhankelijke vereniging gesticht. De eerste Voorzitter was Majoor De Smet.

Reeds in 1913 bestaat er een register van de processen-verbaal en een informatiebulletin. Het voornoemde register bestaat nog steeds en wordt bewaard op het secretariaat van de vereniging.

Op 11 0ktober 1922 werd de "Société des officiers retraités des Flandres" een V.Z.W. met zetel te Gent. Haar statuten werden geregistreerd te Gent op 16 november 1922. Ze verschenen in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 15 december 1922 onder nummer 819. De toenmalige Voorzitter was Ere-LtGeneraal E. De Schepper.

De "Société des officiers retraités des Flandres" (S.O.R.F.) en de "Société Royale et Patriotique des officiers retraités" (S.R.P.O.R.) van Antwerpen sloten zich op 17 december 1960 aan bij de "Société Royale et Générale des officiers retraités" (S.R.G.O.R.) om zo een betere onderlinge coördinatie te realiseren. Beide verenigingen behouden evenwel hun autonomie en hun statuut van onafhankelijke V.Z.W. De conventie tussen de drie verenigingen is verschenen in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 29 november 1960 onder nummer 4916.

Gezien de nationale vereniging een provinciale groepering voor West-Vlaanderen oprichtte enerzijds, en de statuten mede door deze oprichting niet meer overeenstemden met de feitelijke toestand en de taalwetgeving (tot dat ogenblik waren zowel de benaming als de statuten eentalig frans) werd besloten de statuten volledig te herzien. De nieuwe statuten en de nieuwe benaming: "Vereniging van oprustgestelde officieren - Oost-Vlaanderen" (V.O.O.-O.Vl.) werden goedgekeurd op een Buitengewone Algemene Vergadering op 11 maart 1986.

De "Vereniging van Oprustgestelde Officieren - Oost-Vlaanderen" zet vanaf dat ogenblik de activiteiten verder van de S.O.R.F met dezelfde doelstellingen, organisatie, middelen en structuur. De nieuwe statuten verschenen in bijlage aan het Belgisch Staatsblad van 01 oktober 1986 onder nr 27.283. De samenstelling van de Raad van Bestuur verscheen in bijlage aan het Belgisch Staatsblad van 15 oktober 1986 onder nummer 29.016. In beide publicaties was het identificatienummer 819/22 van de verschijning van de statuten in 1922.

Onder impuls van de toenmalige Voorzitter, Ere-Kolonel ir Gielen, kreeg de vereniging op 26 januari 1989 de toelating het predicaat "Koninklijk" aan haar naam toe te voegen. Zo veranderde de benaming in deze die we thans nog dragen: "Koninklijke Vereniging van Oprustgestelde Officieren - Oost-Vlaanderen" (KVOO-O.Vl.)

In 2004 werden, onder voorzitterschap van Kolonel van het Vliegwezen SBH b.d. De Mol, de statuten herzien teneinde deze in overeenstemming te brengen met de nieuwe wetgeving inzake VZW's enerzijds en ze aan te passen aan de noden van een moderne vereniging anderzijds. De vernieuwde statuten verschenen in de bijlage van het Belgisch staatsblad van 17 juni 2004 onder aktenummer 89059.

In november 2011 bestaat de "Vereniging van Oprustgestelde Officieren - Oost-Vlaanderen" honderd jaar. Deze gebeurtenis wordt feestelijk herdacht onder leiding van de actuele Voorzitter, Generaal-Majoor b.d. Van Steenlandt.

Op 03 mei 2014 overlijdt Voorzitter Generaal-Majoor b.d. Van Steenlandt François. Onder zijn impuls werden zijn ideeën in de vernieuwde statuten van de KVOO-SROR door een beperkte commissie verwoord en in de Bijzondere Algemene Vergadering van 09 mei 2014 met een volstrekte meerderheid aanvaard.
Op 18 maart 2015, heeft de jaarlijkse algemene vergaderingvan KVOO - O Vl op wettelijke en statutaire basis beslist geen nieuwe conventie met KVOO Nationaal te ondertekenen.

De nieuwe statuten verschenen in bijlage aan het Belgisch Staatsblad van 30 juni 2016 onder nr 0090735.